Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Friesland

De regio is blij dat vandaag de Minister van LNV, Carola Schouten, bekend heeft gemaakt dat de Regio Deal Zuidoost Friesland is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip worden de dorpen en het unieke landschap nog sterker gemaakt. Zo blijft Zuidoost Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

‘De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk werken samen met de inwoners, agrariërs, onderwijs, ondernemers, natuurbeheerders, maatschappelijke organisaties: onze mienskip aan de Regio Deal. Samen krijgen we meer voor elkaar, samen zijn we vitaal en veerkrachtig!’ zegt Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en woordvoerder namens de regio.

Zuidoost Friesland scoort hoog op brede welvaart, omdat er een betrokken mienskip is en een uniek landschap. Toch zijn er ook uitdagingen, zoals de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven. Daarom investeren Rijk en regio de komende vier jaar samen meer dan € 30 miljoen in de regio: in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap. Naast de € 15 miljoen van het Rijk investeert de regio minimaal € 15 miljoen.

De Regio Deal versterkt de regionale centra, zorgt samen met de mienskip voor levendige kleine(re) kernen en het welzijn van de inwoners voor vitale kernen. De Regio Deal zet een plus op de integrale gebiedsontwikkeling beekdalen, gaat aan de slag met een robuust watersysteem en zet in op goede bodemgesteldheid, waterkwaliteit en biodiversiteit voor een veerkrachtig landschap. Met de thema’s duurzame lokale energie en ‘het gastvrije andere Friesland’ legt de Regio Deal verbinding tussen de dorpen en het landschap. Voor de Regio Deal onderzoekt het Fries Sociaal Planbureau de regionale brede welvaart.

Achtergrondinformatie Regio Deals

Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals af te sluiten, ter versterking van de regio’s en daarmee de samenleving. Uitgaande van de eigen regionale kracht. Dit heeft meerwaarde voor de kwaliteit van leven en de welvaart. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart. Het regeerakkoord stelt hiervoor € 950 miljoen ter beschikking. Voor de derde tranche is in totaal € 180 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen hiervoor moesten voor 1 december 2019 worden ingediend. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk eind november 2019 een aanvraag gedaan voor een ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’. In totaal zijn er 26 aanvragen ingediend, die in totaal een budget van € 474 miljoen vragen. Er zijn op 14 februari 2020 14 aanvragen toegekend, samen goed voor € 180 miljoen, waarvan € 15 miljoen voor Zuidoost Friesland. Er wordt minimaal een vergelijkbare bijdrage van de regionale partners verwacht. De afgelopen periode zijn hier verdere afspraken over gemaakt. Dit heeft geleid tot het sluiten van de Regio Deal Zuidoost Friesland in de zomer 2020.  

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top