Wat is de Regio Deal

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland

Regio Deal Zuidoost Friesland

De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip slaan we de handen ineen om hun dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit een uniek gebied een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

Zuidoost Friesland scoort hoog op brede welvaart door de betrokken mienskip en het mooie landschap om ons heen. Er zijn echter ook uitdagingen, zoals de demografische ontwikkelingen en klimaatopgaven. Daarom voeren we deze Regio Deal uit. Rijk en regio investeren samen meer dan € 30 miljoen in de regio: in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap.

Een sterke en unieke regio met toekomstkracht, daar werken de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk samen aan. Dit doen we niet alleen. We voeren de Regio Deal samen uit met onze inwoners, agrariërs, onderwijs, ondernemers, natuurbeheerders, maatschappelijke organisaties: onze mienskip. Samen krijgen we meer voor elkaar, samen zijn we vitaal en veerkrachtig!

De Regio Deal

Dit schema laat op hoofdlijnen zien wat onze Regio Deal inhoudt. We onderscheiden twee pijlers. De pijler vitale kernen kent de thema’s: sterke regionale kernen, levendige kleine(re) kernen en het welzijn van onze inwoners. De pijler veerkrachtig landschap kent de thema’s: gebiedsontwikkeling beekdalen, robuust watersysteem, en goede bodemgesteldheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast zijn er twee verbindende (economische) thema’s: duurzame lokale energie en het gastvrije andere Friesland.

Pijler vitale kernen

Bij de pijler vitale kernen gaan we aan de slag met het versterken van de regionale centra als Wolvega, Oosterwolde en Gorredijk en ook van de kleinere centra Akkrum en Jubbega. We willen in verschillende dorpen kijken of we mienskipsinitiatieven kunnen aanmoedigen door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met Dorpsontwikkelmaatschappijen en het realiseren van een regiofonds dat op een vernieuwende wijze mienskipsinitiatieven ondersteunt. Als regio werken we samen met maatschappelijke partners en de arbeidsmarktregio aan een uitvoeringsprogramma voor de regionale zorgeconomie.

Pijler veerkrachtig landschap

We zetten bij de pijler veerkrachtig landschap een plus op de gebiedsontwikkelingen Beekdal Linde, Koningsdiep, Alde Feanen en Oostelijke Poort Friese Meren. We spelen in op de actualiteit van de droogte door te werken aan een robuust watersysteem en regelbare stuwen en duikers meer trapsgewijs in de regio aan te leggen en door een plus te zetten op het gebiedsproces Oldelamer om droogteschade voor landbouw en natuur te beperken. De bodem is de basis voor een (groene) circulaire economie. De Regio Deal maakt het mogelijk om sneller en een uitgebreider regionaal leer- en kenniscentrum bodem te realiseren in het Biosintrum in Oosterwolde, o.a. om agrariërs te ondersteunen in de landbouwtransitie.

Verbindende thema’s tussen de pijlers

We doen al veel aan duurzaamheid en energietransitie in de regio. Met de Regio Deal kijken we hoe we hier een plus op kunnen zetten om de regionale samenwerking te versterken en mienskipsinitiatieven te ondersteunen. Samen duurzaam! Tot slot geeft de Regio Deal een impuls aan de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Daarbij wordt ook een regionale ontwikkelstrategie opgesteld voor een slimme groei en duurzame balans over de regionale attracties. Het uitgangspunt is: ‘het andere Friesland’.


Proeftuin regionale monitor brede welvaart

De Regio Deal Zuidoost Friesland is een proeftuin voor monitoring. Jaarlijks wordt door het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een regionale brede welvaartsscan opgesteld, die aansluit bij de nationale brede welvaartsmonitor van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Het FSP geeft voor onze regio betekenis aan de cijfers over de brede welvaart.

Historie

Eind 2019 hebben de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân samen een voorstel gedaan aan het Rijk voor een Regio Deal Zuidoost Fryslân. Het Rijk wil met Regio Deals de brede welvaart in de regio’s versterken. In februari 2020 heeft het Rijk aangeven een deal met onze regio te willen sluiten en € 15 miljoen in de Regio Deal Zuidoost Friesland te willen investeren. Als regio hebben we samen met het Rijk hier nadere afspraken overgemaakt. In de zomer van 2020 hebben we de deal gesloten.

Voor meer informatie over Regio Deals van het Rijk:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regio-deals

https://www.pbl.nl/brede-welvaart-in-de-regio

Scroll naar top