Water vasthouden bij droogte: regelbare stuwen en duikers

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Deze maatregelingen worden uitgevoerd verdeeld over zo veel mogelijk gemeenten in Zuidoost Friesland. Een groot gedeelte van het scoop gebied is zgn. vrij afstromend (hellend) gebied. Dit betekent dat van nature het water afstroomt naar lager gelegen gebieden. M.b.v. een stelsel van watergangen, stuwen en duikers, is het gebied in compartimenten opgedeeld. Nu zijn veel van deze stuwen voorzien van een vaste kruinhoogte (zgn. vaste stuwen). Om in tijden van droogte het water beter en langer te kunnen vasthouden, moeten de vaste stuwen worden vervangen door een regelbare variant. Door in de watergangen ook de duikers op andere hoogtes te leggen, wordt het systeem nog beter (meer getrapt) ingericht om langer water te kunnen bergen en vasthouden. Het waterpeil zal in tijden van droogte hoger zijn wat goed is tegen verdroging en onnodig diep wegzakken van grondwaterstanden. Door de nieuw aan te leggen duikers te vervangen voor een visvriendelijker variant, wordt het migreren van vis ook verbeterd.

  • Pilot water vasthouden bossen Oranjewoud

De vitaliteit van de bossen in Oranjewoud verslechtert de laatste jaren. Verdroging en daarmee een grotere gevoeligheid voor droge jaren/perioden spelen daarin een grote rol. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de biodiversiteit, natuurwaarden als landschappelijke waarden. De laanbomen zijn zeer bepalend voor het landschap. Plaatselijk Belang heeft de Gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân benaderd met de vraag of er waterhuishoudkundige maatregelen mogelijk zijn om de vochtvoorziening voor het bos/laanbomen te verbeteren zodat de vitaliteit verbetert en het bos minder gevoelig wordt voor droge jaren/perioden. Door gebiedseigen water vast te houden en zo nodig water aan te voeren kan de grondwaterstand beter op peil worden gehouden. De resultaten van deze pilot zijn ook toepasbaar bij andere bosgebieden op zandgrond zoals Appelscha en Bakkeveen.

  • Verdrogingsbestrijding natuurgebied Grachtkavel        

Ten westen van Scherpenzeel tussen Tjonger en Rottige Meente, ligt midden in het landbouwgebied het 34 ha grote natuurgebied de Grachtkavel van Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat uit een aantal plassen die naast vele vogels ook reeën en otters aantrekken. Het natuurgebied staat in de zomer onder druk: de plassen vallen droog doordat de wateraanvoer vanuit de Tjonger stokt. De aanvoerroute is lang en gevoelig voor begroeiing met waterplanten. Om dit te verbeteren wordt als maatregel een ‘noodoverloop’ aangelegd die de aanvoerroute meer dan halveert. Ook is hierdoor in de zomer minder onderhoud van de aanvoersloot nodig. Waterplanten kunnen blijven staan, wat goed is voor de biodiversiteit. De uitvoering van de maatregel is gepland vanaf de tweede helft van 2020.

Het project is onderdeel van het gebiedsproject de ‘Groote veenpolder’ waarin de overheden samenwerken met landbouw en bewoners, om de negatieve gevolgen van bodemdaling door veenoxidatie te verminderen. Het project stimuleert de samenwerking binnen dit gebiedsproject.

Projecttrekker: Wetterskip Fryslân

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top