Gebiedsontwikkeling beekdal Linde

Nieuws en ontwikkelingen binnen dit project van RegioDeal Zuidoost Friesland

Tussen Wolvega en de Hoeve in de Lindevallei stroomt de Linde. In de gebiedsontwikkeling van Beekdal Linde vindt een versterking van de natuur plaats. Het is een opwaardering van de ecologische hoofdstructuur en de hermeandering van de Linde. Daarnaast is in deze gebiedsontwikkeling aandacht voor de beleefbaarheid van het gebied. Met een integrale aanpak van de projecten draagt de gebiedsontwikkeling bij aan doelen van natuurherstel en de ontwikkeling en het realiseren van een veerkrachtig watersysteem, het vergroten van de recreatieve en toeristische, de landschappelijke en de cultuurhistorische waarden in het gebied.

Hieronder een overzicht van de verschillende deelprojecten die onderdeel zijn van de gebiedsontwikkeling:

  • Fietspad Beekdal

Waardoor mensen uit de regio Zuidoost, maar ook van buiten de regio, het landschap meer ervaren. De toename van de beleefbaarheid van het unieke landschap leidt tot een grotere herkenbaarheid van de regio en een toename van mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

  • Hermeandering Linde

In zijn huidige vorm is de Linde niet of nauwelijks herkenbaar als beek. Om het natuurlijke karakter van de beek weer terug te krijgen, is een planopzet gemaakt om de gekanaliseerde Linde weer te laten meanderen. Het beeksysteem wordt hiermee natuurlijker maar ook duurzamer, robuuster en vooral klimaatbestendiger ingericht.

  • Tepespolder Steggerda

Tussen Steggerda en ten zuiden van de Lindevallei ligt de Tepespolder. Deze 18,5 ha grote landbouwpolder heeft een circa 90 cm lager waterpeil dan het aangrenzende natuurgebied Lindevallei. Door aankoop en inrichting van een aantal percelen in de Tepespolder door It Fryske Gea kan de waterhuishouding duurzamer, robuuster en vooral klimaatbestendiger worden ingericht. De maatregel levert ook een vermindering van de verdroging en leidt door de peilverhoging en opheffing van het gemaal ook tot reductie van de CO2 uitstoot op deze veengronden.

  • Polder IJkenverlaat

Tussen Nijeholtpade en de Hoeve in de Lindevallei ligt de polder IJkenverlaat. Deze circa 45 ha grote polder bestaat grotendeels al uit verworven maar nog niet ingerichte natuurgronden. Door het laatste deel agrarische grond binnen de in te richten polder te voorzien van een particuliere bemaling, kan het huidige gemaal polder IJkenverlaat komen te vervallen. Het beeksysteem wordt hiermee natuurlijker, duurzamer, robuuster en vooral klimaatbestendiger ingericht.

Een nadere keuze volgt of het project Tepespolder Steggerda of Polder IJkenverlaat wordt opgenomen in Regio Deal project Beekdal Linde.

Projecttrekker: Provincie Fryslân

Projectduwers: Wetterskip Fryslân en gemeente Weststellingwerf

Voor meer (actuele) informatie: zie hier.

Scroll naar top