Start eerste project Regio Deal Zuidoost Friesland

Met het plaatsen van een duiker in het bosgebied van Oranjewoud startte vrijdagmorgen 11 december het eerste project van Regio Deal Zuidoost Friesland. De duiker maakt het mogelijk om gebiedseigen water langer vast te houden. Dat is belangrijk voor het behoud van de laanbomen. Deze zijn van grote waarde voor de omgeving. Het project is een samenwerking van Plaatselijk Belang, Staatsbosbeheer, gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân.

Bomen hebben het zwaar in droge jaren

De ‘gezondheid’ van de bossen in Oranjewoud verslechtert. Dit heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, natuur- en landschappelijke waarden. Vooral in droge jaren hebben bomen het zwaar te verduren. Om de beeldbepalende laanbomen te behouden, worden nu maatregelen genomen.

Maatregelen om water vast te houden

In het bos worden een regelbare stuwtje en een aantal duikers aangelegd om het water beter vast te kunnen houden, zonder dat het bos verdrinkt. Door de plaatsing van grondwaterbuizen kan Wetterskip Fryslân het effect hiervan monitoren.

Verdroging van het bos vindt plaats door het eerder ingestelde waterpeil en doordat water op grote schaal werd afgevoerd. Het gebied is daarom geheel afhankelijk van regen. Vroeger werden de aanwezige sloten ingezet voor het af voeren van water omdat het toen veel natter was dan nu. Nu worden de slootjes weer gebruikt voor de wateraanvoer in het bos. Met een (tijdelijke) bevloeiingspomp, worden proeven gedaan met de wateraanvoer. Zo kan worden gekeken of de verdroging afneemt. De kosten van het project bedragen 60.000 euro.

“Mear wetter fêsthâlde is in wichtige opjefte foar wetterskip en gemeenten. Benammen mei de drûge simmers fan de lêste jierren. Yn de Regiodeal hawwe wy de hannen gearslein. Sa kinne wy hjir yn Oranjewâld de byldbepalende leanebeammen behâlde. Tanksij de bydrage fan it Ryk kinne wy mear inisjativen realisearje,”aldus Annet van der Hoek, lid Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslân

Nieuwsgierig

Wandelaars in de bossen van Oranjewoud kunnen bekijken welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor is een speciale wandelroute uitgezet.

Regiodeal

Het project in Oranjewoud maakt onderdeel uit van Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit programma geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip wordt de handen ineen geslagen om de dorpen en het landschap in de omgeving sterker te maken. Regiodeal maakt het voor Wetterskip Fryslân mogelijk om de verdroging in de Zuidoosthoek van de provincie aan te pakken.

Contact

  • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top