Regio Deal Zuidoost Friesland met 25 projecten in uitvoering

De uitvoering van de Regio Deal Zuidoost Friesland komt goed op stoom. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die vandaag is verstuurd aan het Rijk. De uitvoering van de 25 projecten voor vitale kernen en veerkrachtig landschap door de regiopartners is gestart. Dat gebeurt zoals afgesproken: door de mienskip bij projecten te betrekken. Ook heeft het Fries Sociaal Planbureau de eerste brede welvaartsmonitor voor de regio uitgebracht.

In de zomer van 2020 is een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en door de regio; de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De eerste voortgangsrapportage over 2020 is vandaag verstuurd naar het Rijk. De voortgangsrapportage laat zien dat het gezamenlijk opstarten van projecten en het betrekken van de mienskip daarbij goed gaat. Enkele voorbeelden:

 • Voor het veerkrachtig landschap is in december vorig jaar de eerste schep in de grond gezet om het water in de bossen van Oranjewoud beter vast te houden. Daarnaast worden op dit moment de proeftuinen voor het Kenniscentrum Bodem aangelegd bij het Biosintrum in Oosterwolde.
 • Voor onze vitale kernen is de pilot met de dorpsontwikkelingsmaatschappij in
  Aldeboarn gestart. Na afronding van deze pilot komt dit concept voor meerdere
  dorpen in de regio Zuidoost Friesland beschikbaar. Ook zijn de nodige stappen gezet
  om een regiofonds voor mienskipsinitiatieven op te zetten. Na de zomer kunnen onze
  inwoners een aanvraag indienen.

Voor de vele andere projecten wordt de aanpak steeds concreter. ‘Onze regiodeal is
vertaald in 25 projecten die allemaal als doel hebben de leefbaarheid te verbeteren en
het landschap van Zuidoost Friesland aantrekkelijker te maken. We zijn blij te zien dat
alle 25 projecten door de regionale partners in dit eerste jaar zijn opgestart. Er komen
steeds meer zichtbare resultaten’, aldus Ellen van Selm, voorzitter van het regiobestuur
en burgemeester gemeente Opsterland.

De eerste regionale monitor brede welvaart voor onze regio helpt ons bij het ontwikkelen van ons beleid voor de toekomst.’, zegt André van de Nadort, lid van het regiobestuur en burgemeester gemeente Weststellingwerf. ‘We zijn dan ook blij dat deze monitor door het Fries Sociaal Planbureau in het kader van de Regio Deal is opgesteld. De monitor geeft een mooie eerste indruk van de brede welvaart in onze regio.’

Het gaat relatief goed met de sociale aspecten zoals welzijn, tevredenheid met het leven, sociale samenhang en veiligheid. Op die onderdelen scoort de regio hoger dan het landelijke gemiddelde. Maar zoals al eerder geconcludeerd is in deze regio ook sprake van de ‘Friese paradox’, want op de meer economische aspecten zoals inkomen, opleidingsniveau en bruto binnenlands product per inwoner zijn de uitkomsten voor de regio lager dan landelijk.

Rijk en regio werken met de Regio Deal aan het versterken van de brede welvaart in Zuidoost Friesland. Daarmee geven ze samen een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. De regio werkt samen met de mienskip aan het nog sterker en vitaler maken van de dorpen en het landschap. Zo blijft dit een uniek gebied, een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken. Nu én in de toekomst. Rijk en regio investeren de komende jaren samen meer dan € 30 miljoen in de regio: in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap. Naast de € 15 miljoen van het Rijk investeert de regio minimaal € 15 miljoen. De uitvoering van de Regio Deal loopt tot en met 2023.

Contact

 • info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Scroll naar top